sábado, 10 de diciembre de 2011

Hasta luego...

Wel dyma ni, yr ohebiaeth olaf o'r Wladfa am eleni gydag ambell hanesyn ar ôl i'w hadrodd. Felly bant â ni!

Ma ’na ddwy Eisteddfod dwi heb eu crybwyll eto, sef Eisteddfod y Bobl Ifanc ac Eisteddfod y Wladfa...

Eisteddfod y Bobl Ifanc
Fis Medi cynhaliwyd yr eisteddfod hon ar gyfer pobl ifanc hyd 25 oed, felly’n anffodus, ro’n i bedwar mis yn rhy hen i gystadlu ynddi. Ond doedd hynny ddim yn golygu na fyddai’n rhaid i mi weithio, achos cefais wahoddiad i fod yn feirniad yr adrodd Cymraeg. Er i mi fod yn feirniad yn yr eisteddfodau blaenorol, dyma’r tro cyntaf i mi feirniadu mewn rhagbrofion ac ymddangosodd degau o blant a phobl ifanc ar y llwyfan. Ymgeisiodd 38 yn y gystadleuaeth o dan bedair oed – sut yn y byd mae beirniadu'r gystadleuaeth honno, gwedwch?? Wel, erbyn diwedd y dydd roedd y sawl fyddai’n ymddangos ar y llwyfan drannoeth wedi cael eu dewis.
Am bedwar o’r gloch y diwrnod canlynol, roedd gimnasio y Gaiman dan ei sang gyda chystadleuwyr a chefnogwyr o bob cwr o’r wlad, a’r naws yn gyffro disgwylgar drwy’r neuadd. Ro'dd 'na sglein ar yr eisteddfod hon, ac o'r agoriad hyd ryw hanner nos aeth y cystadlu rhagddo’n llyfn a threfnus – yn ystod yr eisteddfod hon y clywais i’r geiriau ‘caewch y drysau yn y cefn’ a ‘pob chwarae teg i’r cystadleuydd nesaf’ yma am y tro cyntaf, yn Sbaeneg! Yr unig beth do'n i ddim yn hoffi am yr eisteddfod hon oedd fod y beirniaid yn cael eu ffilmio wrth draddodi eu beirniadaethau, a'r lluniau'n cael eu taflu ar sgrin fawr ar flaen y neuadd. Erchyll! Er gwaethaf hynny, a'r ffaith i mi gael trafferth mawr i ddewis enillwyr ar adegau, a druan bach â’r cyfieithwyr wrth i fi lunio beirniadaethau cyn eu newid yn gyfan gwbl, cefais i wir wefr wrth weld plentyn ar ôl plentyn yn dod i’r llwyfan ac yn adrodd cerddi Cymraeg. Ailddechreuodd y cystadlu’n gynnar y prynhawn canlynol, ac er gwaethaf toriad trydan yn ystod un ddawns werin, llifodd y cystadlu’n rhwydd unwaith eto. Cystadleuaeth olaf ond un yr adrodd Cymraeg oedd dan 18oed, a phedwar yn dod i’r llwyfan – roedd y safon mor uchel, fel na allwn i'n lân â dewis enillydd o’u plith! Ro’n i’n chwys domen yn ysgrifennu beirniadaeth, tynnu llinell ddu drwyddi, ysgrifennu beirniadaeth arall, cyn taflu’r papur... A'r arweinwyr yn galw am y feirniadaeth o'r llwyfan ryw hanner dwsin o weithiau cyn i fi fod yn barod i'w thraddodi! Efallai na cha'i wahoddiad nôl y flwyddyn nesaf...

Eisteddfod y Wladfa
Cynhaliwyd uchafbwynt y calendr eisteddfodol dros benwythnos olaf mis Hydref, sef Eisteddfod y Wladfa 2011. Roedd rhai wedi fy rhybuddio i am brysurdeb y cyfnod yma, ond gallai dim fod wedi fy mharatoi ar ei gyfer – bûm yn ymarfer gyda phum côr (dau gôr cymysg, côr merched, côr Capel, côr Saesneg), tair dawns werin, adrodd unigol a chân actol am wythnosau lawer! Ac o’r diwedd, cynhaliwyd bore o ragbrofion yn Nhrelew, a syndod o'r mwyaf i fi oedd cael llwyfan ar ddawns werin ac ar yr adrodd! Dwi heb adrodd ers oeddwn i yn yr ysgol, a'r un oedd y feirniadaeth bob tro - 'Mae angen i Lois bwyllo wrth adrodd'. Felly'r neges o gefnogaeth ges i wrth Mam oedd, 'Cofia adrodd yn araf!' Yn hwyrach y diwrnod hwnnw agorodd deuddydd o eisteddfota yng Nghwlb Racing Trelew. Does dim maes, ond mae ’na gaffi’r tu allan ac ambell stondin y tu fewn - y cystadlu yw’r canolbwynt.
Ac o’r gystadleuaeth gyntaf hyd yr olaf aeth y cyfan yn chwim, a fues i’n rhedeg o gwmpas y lle fel gwallgofddyn yn paratoi ac yn newid ar gyfer y gwahanol gystalaethau! Ynghanol hyn oll, fethais i un gystadleuaeth côr. Prin oedd amser oedd gen i rhwng un gystadleuaeth a’r llall ac ro’n i wedi amseru cyfle yn dda i fynd i’r tŷ bach, newid, cael rhywbeth i’r fwyta, a dychwelyd i’r neuadd mewn pryd. Ond pan agorais i’r drws, welais i’r côr ar y llwyfan yn barod i ganu! O’n i’n teimlo’n swp sâl, a’n trio osgoi’r arweinyddes weddill y noson. Heblaw hynny aeth popeth yn weddol llyfn a llwyddiannus ar y cyfan, gyda’r ymddangosiad cyntaf ar lwyfan yr eisteddfod yn gwisgo poncho’r Orsedd yn ystod seremoni’r Cadeirio – Geraint Edmunds o Drelew, sef Llywydd yr Orsedd oedd yn fuddugol. Roedd hi'n bosib gwylio'r cystadlu yn fyw ar y we gyda llygaid Mam wedi'u gludo i'r sgirn am oriau, ac arhosodd hi ar ei thraed tan rhyw 3 o'r gloch y bore (amser Cymru) i wylio cystadleuaeth yr adrodd - chwarae teg. Cydradd drydydd ges i, gyda llaw - ac o'dd hi braidd yn lletchwith sefyll ar y llwyfan yn aros i ganu gydag un o'r corau wrth i'r feirniadaeth gael ei thraddodi!

Roedd yr Eisteddfod hon yn werth chweil ac o safon uchel iawn! Mae rhestr testunau Eisteddfod y Wladfa 2012 ar gael nawr...

Taith yr Urdd
Daeth criw o 20 person ifanc o wahanol rannau o ogledd Cymru allan yn ddiweddar, ar daith oedd yn cyd-fynd ag Eisteddfod y Wladfa. Ro'dd Iwan a fi wedi llunio amserlen y daith, gyda chyfnod yn yr Andes gyntaf cyn teithio dros y paith i'r Dyffryn at Eisteddfod y Wladfa. Cawson ni lawer o hwyl, a'r amserlen yn llawn dop - ac i ddarllen mwy am y daith, gwelwch adroddiad Anest Evans yn rhifyn cyfredol ‘Clecs Camwy’: www.menterpatagonia.org


Yr Andes
Ges i'r fraint o ymuno â disgyblion 3º Pol Ysgol Camwy ar eu taith i'r Andes ddiwedd mis Tachwedd. Treulion ni'r diwrnod cyntaf yn teithio ar hyd y paith ar y bws, gan stopio mewn gwahanol lefydd ar y ffordd - 'Rocky Trip' sy'n rhan o hanes y Cymru'n croesi'r paith dros ganrif yn ôl, olion paent y brodorion, a bedd arweinydd un o lwythi'r Indiaid. A thrwy'r wythnos buon ni'n ymweld â gwahanol atyniadau - amgueddfeydd, dringo mynyddoedd, rhaeadrau, y parc cenedlaethol, a La Trochita sef trên yn Esquel. Roedd 'na reilffordd yn rhedeg o Borth Madryn at yr Andes ar un adeg, ond yn ystod y 60au neu'r 70au cafodd ei gau - a does dim trenau yn rhedeg yn yr Ariannin, heblaw'r metro yn Buenos Aires, a theithiau byr i ymwelyr fel La Trochita! Felly mynd ar y trên bach stêm yma yw profiad cyntaf, os nad unig brofiad nifer fawr o Archentwyr o deithio ar drên.
Roedd yr wythnos hon hefyd yn cydfynd â dathliadau pen blwydd Trevelin, ar y 25ain o Dachwedd. Yn 1885, teithiodd y 'Rifleros' ar hyd y paith ar gefn eu ceffylau i ddod o hyd i dir ffrwythlon ac ar y dyddiad yma cyrhaeddon nhw gopa Craig Goch a gweld y cwm islaw. Mae'n debyg i un dyn ddatgan, 'Dyma Gwm Hyfryd!' Ac mae'n cael ei adnabod yn ôl yr enw hwnnw fyth ers hynny.
Ac i nodi'r achlysur mae 'na daith yn cael ei threfnu bob 24ain o Dachwedd i ddringo Craig Goch er cof am yr ymsefydlwyr cyntaf hynny. Ond gallwch chi ddim dringo craig ar stumog wag, felly rhaid oedd cael asado! Ac am asado - unwaith oedd y cig yn barod roedd pawb yn heidio ato gyda'i gyllell mew un llaw a darn o fara yn y llall! Wrth gwrs, ddilynais i'r drefn - er o'dd yn rhaid i fi fenthyg cyllell rhywun arall. Wedyn dringo am ddwyawr. Do'dd hi ddim yn hawdd, ond ro'dd cyrraedd y copa ac edrych i lawr dros y cwm yn gwneud pob cam werth chweil - ac ro'n i'n deall i'r dim pam fod yr ardal yn cael ei alw'n Cwm Hyfryd. Y diwrnod canlynol ro'dd gorymdaith trwy Drevelin gyda gwahanol sefydliadau a chymdeithasau'n cymryd rhan, a ches i fenthyg siwmper yr ysgol i orymdeithio gydag Ysgol Camwy! A'r noson honno cawson ni asado arall, lle fuon ni'n chwarae gemau a dysgu 'Hen Wlad Fy Nhadau'! Am wythnos 'piola', diolch yn fawr i Ysgol Camwy a 3º Pol.Gwasanaeth Nadolig
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig y Dosbarthiadau Cymraeg yng Nghapel Bethel Gaiman brynhawn Sul y 4ydd o Ragfyr. Bûm wrthi'n trefnu'r rhaglen gyda Luned, a chwarae teg i bawb am gytuno i gymryd rhan, boed yn ddarllen carol, unawd, darlleniad o'r Beibl, canu offerynnau a phartïon. Oherwydd hynny roedd 20 eitem ar raglen y gwasanaeth, a finnau'n poeni y byddai'n para bron i ddwy awr! Prin oedd seddi gwag y capel, a chymerodd pob un ei dro i berfformio neu ddarllen yn y sedd fawr yn ddidrafferth - a profiad rhyfedd dros ben oedd rhannu neges am y Nadolig mewn fflip-fflops a ffroc haf! Roedd hi'n wasanaeth arbennig, a diolch i bawb a ddaeth i gymryd rhan ac i rannu'r achlysur gyda ni. Nadolig Llawen i bawb!Audición Radio Chubut
Pan gyrhaeddais i Batagonia ar y 13eg o Fawrth eleni, dywedodd Luned Gonzalez wrtha i na fyddwn i’n cael fy nghyfweld ar y radio’r wythnos honno gan fod yr etholiadau’n cael eu cynnal a phawb yn rhy brysur ar gyfer unrhyw beth arall. Felly er i mi fynd gyda hi a Tegai i’r orsaf radio, ches i ddim siarad. Yn fuan wedi hynny, ddechreuais i weithio ar brynhawniau Gwener, ar union amser y rhaglen radio, felly doedd cyfweliad ddim yn bosib... tan yr wythnos hon! Ro'n i'n llawn cyffro a nerfau wrth gyrraedd yr orsaf, ond ro'dd Luned wedi narbwyllo i na fyddai'r cwestiynau'n rhai cas. A gwir oedd ei gair - holi am y teulu a bywyd yng Nghymru, cyn siarad am y gwaith gyda Menter Patagonia, a rhoi adolygiad ar y pryd o'r rhifyn diweddaraf o 'Clecs Camwy'! A ches i'r fraint o ddewis tair carol i'w chwarae hefyd. Dwi'n teimlo fod y profiad wedi cloi'r naw mis yn dda.

Y Diwedd
Er na fydd yr ysgolion yn cau am ryw wythnos arall, mae gweithgareddau Menter Patagonia wedi dod i ben am y flwyddyn! Cawson ni bicnic gydag ôl-feithrin yr Hendre, gweithdai gydag Ysgol Feithrin y Gaiman, coginio bisgedi gydag ôl-feithrin y Gaiman, gemau a phicnic gyda Chylch Chwarae Dolavon, a te parti gyda Sgwrs Trelew!

A nos Lun nesaf (12 Rhagfyr), bydd Iwan a fi'n cloi gweithgarwch Menter Patagonia am y flwyddyn gyda Noson Gymraeg yn Buenos Aires - ry'n ni'n edrych mla'n yn fawr at gwrdd â nhw.

Mae'r naw mis diwethaf wedi bod yn aruthrol. Felly diolch i bawb am eu croeso, eu cyfeillgarwch, a'u cefnogaeth - heb hynny buasai ngwaith i wedi bod yn anodd dros ben. A gobeithio fod y blog yma wedi dangos fod 'na fwy i Batagonia na the, cacs, paith, capeli, gauchos ayyb - mae'n gymaint mwy na hynny, a dwi'n edrych ymlaen yn barod at ddychwelyd fis Ebrill. Felly tan hynny:

Hasta luego! x

viernes, 9 de diciembre de 2011

Camwy, Cacs, Cerddi, Comodoro...

Dwi wedi bod wrthi fel lladd nadredd dros y misoedd diwethaf, sy'n golygu fod llawer o bethau i'w nodi ond diffyg amser i wneud hynny! Felly o'r diwedd, ddeuddydd cyn i fi adael y Gaiman dyma ambell beth sydd wedi nghadw i'n brysur yn ddiweddar...

Ysgol Camwy
Ddechrau mis Medi wnes i rywbeth na fydden i erioed wedi meddwl y buaswn i'n ei wneud - rhoi gwersi Saesneg! Gan fod athrawes Saesneg Ysgol Camwy wedi cael llawdriniaeth roedd angen rhywun i gyflenwi, ac mae'n debyg mai fi oedd y person mwyaf cymwys yn yr ardal oedd ar gael! Prin dwi'n siarad Saesneg yng Nghymru, heb sôn am yn yr Ariannin. Mae pob disgybl yr ysgol - rhyw 200 - yn mynychu dosbarthiadau Saesneg, a finnau erioed wedi dysgu dosbarth o'r blaen, roedd wynebu ystafell o bobl yn eu harddegau yn agos at fod yn frawychus, ac ro'dd rhyw 35 mewn un dosbarth! Ond rhwng 8.00 a 1.10 am bythefnos bues i'n mynd o un dosbarth i'r llall wedi fy arfogi gyda llyfrau gwaith. Dechreuais i bob dosbarth gyda sesiwn holi ac ateb er mwyn iddyn nhw ymarfer eu Saesneg - gweithiodd hyn yn dda gan eu bod yn fwy awyddus i siarad na gwneud gwaith, a chefais i'r cyfle i i'w haddysgu am Gymru, y Gymraeg, y diwylliant a'r traddodiadau Cymreig, a gwaith Menter Patagonia. Mae'n siŵr gen i mai dyma'r tro cyntaf i Saesneg gael ei dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, a thu hwnt i Gymru o bosib, a dwi'n credu fod rhai o'r disgyblion wedi cael sioc. Roedd rhai eisiau gwella eu Cymraeg yn hytrach na'u Saesneg, a gwnes i ddim eu rhwystro yn y hynny o beth... Do'dd y profiad ddim mor frawychus â hynny - fwynheais i'n hunan mewn gwirionedd. Mae'n debyg fod rhai ohonyn nhw wedi mabwysiadu fy acen Saesneg i ar ôl hyn, gan bwysleisio'r cytseiniaid - yn enwedig yr 'r'! Wel, os oes rhaid iddyn nhw ddysgu Saesneg, o leiaf maen nhw'n ei siarad gydag acen Gymraeg!

Sadwrn Siarad Madryn
Cynheliais fore o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ym Mhorth Madryn fis Medi, a daeth criw o bobl i Dŷ Toschke i sgwrsio yn Gymraeg - dros frecwast oedd wedi'i baratoi gan rai o'r gwragedd! Ar ôl cyflwyno'n hunain a dod i adnabod ein gilydd yn well trwy weithgareddau sgwrsio, cawson ni gyfle i holi'r athrawes Gymraeg, Lorena, am ei chyfnod yng Nghymru ar gwrs Cymraeg yng Nghaerdydd. Wedyn ddarllenon ni bytiau o 'Clecs Camwy' dros baned arall o de, cyn defyddio'r darnau'n sail i gemau geiriau - a throdd ambell un at Gornel y Plant! Cawson ni wahoddiad i de arbennig yn y prynhawn, a derbynion ni'n llawen. Daeth y cwrs coginio i ben ddiwedd Awst, felly roedd cyfle i'r myfyrwyr roi cynnig ar y ryseitiau. A bois bach, am wledd - pice'r maen, bara cartref, teisen ddu, crempogau bach, bara llechwan, teisen hufen, teisen blât... Seren aur i bob un! Derbyniodd pob un dystysgrif a llyfr ryseitiau sy'n cynnwys holl ddanteithion y cwrs. A chwarae teg, fel diolch i ni am gynorthwyo gyda'r Gymraeg, derbynion ni gopi o'r llyfr ryseitiau hefyd. Dwi'n edrych ymlaen at roi cynnig ar y deisen hufen a'r deisen ddu (fy ffefryn) pan fydda i adre!


Eisteddfod Dwp
Mae calendr y Wladfa wirioneddol yn llawn eisteddfodau, ac ychwanegais i un at y casgliad. Nid eisteddfod gyffredin mo hon... ond Eisteddfod Dwp! Daeth criw da i Gwalia Lân y Gaiman, a rhannwyd yn ddau dîm - ‘Tello’ a ‘Fontana’. Cafodd pawb lawer o hwyl a sbri wrth i’r ddau dîm fynd benben â’i gilydd mewn cystadlaethau go anghyffredin... canu gwaethaf, adrodd dros 100 oed, dawnsio Tango, bwyta cracyrs, a garglo ‘Sosban Fach’. Paratôdd y ddau dîm eu fersiynau unigryw o’r Haca hefyd, y naill yn seiliedig ar ‘Calon Lân’ a’r llall ar ‘Mochyn Du’! ‘Y Lludw’ oedd testun amserol y sgets, a daeth y cystadlu i ben gyda chystadleuaeth y corau.
Ond yn hytrach na’r pedwar llais arferol, roedd gofyn i’r cantorion ganu fel anifeiliaid. Roedd yr ystafell yn debycach i fuarth fferm na bwyty, a go brin fod ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ erioed wedi cael ei chanu gan ddefaid, ieir, gwartheg, cŵn, a moch o’r blaen! Roedd y pwyntiau’n agos iawn drwyddi draw, a’r canlyniad yn dibynnu’n llwyr ar y gystadleuaeth olaf. Trwy gydol yr eisteddfod, bu’r ddau dîm yn brysur iawn yn cyfansoddi cerdd, a’r llinell gyntaf a roddwyd oedd ‘Nos Iau yn Gwalia Lân’. Cyhoeddodd y beirniad (Nia) mai cerdd tîm ‘Fontana’ oedd yn cipio’r wobr yn y gystadleuaeth hon, ac felly’n ennill yr eisteddfod - o drwch blewyn!

Yr Orsedd
Fis Hydref daeth un o uchafbwyntiau nghyfnod i ym Mhatagonia, ac un o anrhydeddau mwya 'mywyd i, sef cael fy nerbyn i Orsedd y Wladfa. Eleni roedd yr orsedd yn dathlu deng mlynedd ers ei hailsefydlu, a deuddeg ohonon ni’n cael ein derbyn. Mae Meini’r Orsedd yn y Gaiman, felly ymgynnull yng Nghapel Bethel ben bore i gael ein gwisg a dysgu trefn y seremoni. Yn wahanol i Orsedd Cymru mae gwisg pawb yr un peth, sef ‘poncho’ glas, ac yn hytrach nag Archdderwydd, Llywydd yr Orsedd sy’n arwain y seremoni - y Llywydd Dros Dro yw Ivonne Owen, sef perchennog fy llety, a’r unig wahaniaeth yn ei gwisg hi oedd ei bod hi’n gwisgo coron. Unwaith i bawb gael eu ponchos roedd yn rhaid paratoi at yr orymdaith – y gauchos Cymreig yn arwain ar gefn eu ceffylau gan chwifio baneri Cymru a’r Ariannin, gydag aelodau presennol yr Orsedd a’r aelodau newydd yn eu dilyn fesul pâr o’r Capel at Feini’r Orsedd, a’r dawnswyr y tu ôl i ni. Roedd aelodau o’r orsedd yng Nghymru, a’r Archdderwydd yn bresennol er mwyn nodi’r garreg filltir hon. Safai rhesi o bobl yn gwylio neu’n tynnu lluniau wrth i ni gerdded heibio, a thyrfa wedi ymgynnull wrth y meini. Mae Pwyllgor yr Orsedd wedi derbyn nawdd i ddatblygu Cylch yr Orsedd, ac er nad yw’r gwaith wedi cael ei gwblhau eto roedd y safle wedi ei gweddnewid. Ar ôl canu anthem yr Ariannin, ychydig eiriau gan y Llywydd, a chân gan y côr merched (ro’n i fod i ganu gyda nhw, ond yng nghanol yr holl gynnwrf wnes i ddim cyrraedd!), cawson ni ein derbyn un ar y tro. Ro’n i’n sefyll gydag Iwan a’r ddau ohonon ni’n aros dan boeni y bydden ni’n baglu. Daeth un o’r tywyswyr aton ni a gofyn, ‘Pwy sydd nesaf?’ ond doedd gennym ni ddim syniad. Felly edrychodd ar y rhestr cyn dweud, ‘Lois Dafydd, ti sydd nesaf!’ Ar hynny tywysodd fi at rimyn y cylch, pan glywon ni lais yn datgan o’r canol, ‘Nawr rydw i’n cyflwyno... Iwan Madog!’ Wel, chwarddodd Iwan yn uchel a gamais i’n ôl ar flaenau fy nhraed gan obeithio nad oedd unrhyw un wedi sylwi ar y camgymeriad... Pan ddaeth fy nhro i go iawn, cefais fy nhywys yr eildro at y rhimyn lle’r oedd y cledd yn cael ei dal fel mynediad i’r cylch, a Cheidwad y Cledd, Benito Jones, yn gofyn a ydw i’n barod i ymroi i ddatblygiad y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn y Wladfa. Pan gytunais i, codwyd y cledd gan agor y ffordd i mewn i’r cylch. Tra cherddwn i at y canol, darllenai Alwen Green bwt amdana i cyn cyhoeddi fy enw barddol, sef Lois Tŷ Glas. Dewisais yr enw yma’n syml iawn gan ein bod ni’n byw mewn tŷ glas yn Bow Street. Dyna lle ces i fy magu, lle dysgais i’r Gymraeg o'r crud, a lle ces i fy nhrwytho yn hanes, llên, diwylliant a thraddodiadau Cymru - bydda i’n fythol ddiolchgar i’n rhieni i am y fagwriaeth honno i fi, Esyllt, Gwenno, a Gwion.

Juan y Gwanaco
Mae eisteddfodau’n chwarae rhan bwysig ym mywyd diwylliannol y Wladfa gyda saith ohonyn nhw wedi cael eu cynnal eleni. Yn amlwg, mae angen dewis darnau gosod ar gyfer y gwahanol gystadlaethau ac anodd yw dod o hyd i gerddi Cymraeg addas i blant a phobl ifanc eu hadrodd gan fod llawer ohonyn nhw’n crybwyll pethau sy’n gwbl amherthnasol i fywyd y Wladfa, e.e. Nadolig gwyn a gaeafau oer. Felly ers rhyw ddwy flynedd mae Esyllt Roberts wedi bod yn gweithio ar gyfrol o farddoniaeth er mwyn diwallu’r angen yma. Cafodd y gyfrol, ‘Juan y Gwanaco a cherddi eraill’ ei lansio yng Nghapel Bethel i gydfynd â dathliadau 10 mlwyddiant Gorsedd y Wladfa, gyda darlleniadau o’r gyfrol a pherfformiad gan Gôr yr Urdd. Yn y gyfrol mae cerddi am anifeiliaid sy’n byw ym Mhatagonia (gwanaco, dulog, pengwin), bwydydd Archentaidd (empanadas, milanesas, jam llaeth), a gwahanol ardaloedd sydd yn y Wladfa (Dolavon, Drofa Dulog, Porth Madryn). Mae’n addas i ddarllenwyr ac adroddwyr rhwng 4 a 25 oed, yn ddysgwyr neu siaradwyr Cymraeg, gyda chyfranwyr o’r Ariannin a Chymru – un ohonyn nhw’n byw yn y Gaiman, ond yn wreiddiol o Bow Street...

Comodoro
Fe'n rhwystrwyd rhag ymuno â dathliadau Gŵyl y Glaniad Cymdeithas Gymraeg Comodoro gan eira fis Gorffennaf, felly ro'n i'n benderfynol o fynd yno cyn gadael Patagonia. A dwi'n falch dros ben i ddweud fod hynny wedi cael ei wireddu'n ddiweddar!
Datblygodd Comodoro yn sgil darganfod olew yn yr ardal, ac mae’r ddinas wedi tyfu’n aruthrol ar lan y môr. Ar ôl pedair awr yn y car (sy’n debyg i daith 10 munud ar ôl teithio ar fws am 37 awr), cwrddon ni a’n ffrind Agustina sy’n dysgu dawnsio gwerin yno ac wedi bod ar ysgoloriaeth i Goleg Llanymddyfri eleni. Aeth hi a ni am dro o amgylch y ddinas cyn mynd draw at Ganolfan Dewi Sant.
Ymunodd criw â ni yno ar gyfer diwrnod o weithgareddau, gyda’r siaradwyr mwyaf rhugl yn ymuno mewn Sadwrn Siarad. Ar ôl sesiwn holi ac ateb, cymeron ni ein tro i ddarllen am lansiad ‘Juan y Gwanaco a cherddi eraill’ yn Clecs Camwy, cyn troi at y gyfrol ei hun i ddarllen rhai o’r cerddi. Joio! Erbyn diwedd y sesiwn yma, cyrhaeddodd y criw dawnsio gwerin Tân Bach a gan fod yr haul yn gwenu’n braf daeth pawb at ei gilydd yn yr ardd. Ar ôl iddyn nhw gystadlu Eisteddfod y Wladfa (maen nhw yn ddawnswyr gwefreiddiol, ac enillon nhw yn ein herbyn ni!) a chwrdd â chriw yr Urdd, mae’n nhw’n awyddus dros ben i ddysgu Cymraeg. Felly ers hynny mae naw ohonyn nhw, rhwng 14 ac 18 oed, wedi bod yn mynychu dosbarthiadau gydag Agustina! Ddechreuon ni trwy gyflwyno ein hunain a’n gilydd trwy daflu pêl mewn cylch, ac er mwyn dod i adnabod ein gilydd yn well rhannwyd yn barau a dilyn sgerbwd o sgwrs ar ddarn o bapur. Ro’n i wedi mynd â’r parasiwt lliwgar gyda fi, a chyffro’r criw yma cymaint â chyffro’r Cylch Chwarae! Felly dysgu’r lliwiau a rhedeg fel pethau gwyllt – diolch byth nag o’dd gwynt enwog Comodoro yn chwythu’r diwrnod hwnnw, neu pwy a ŵyr i le fydden ni wedi hedfan! Ar ôl picnic bach, cawson ni sesiwn holi ac ateb arall i ddod â’r gweithgarwch i ben.
Ro’dd gweld diddordeb a brwdfrydedd y criw yma yn y Gymraeg, a’u hawydd i ddysgu’r iaith wirioneddol yn ysbrydoledig! Felly dwi'n gobeithio y gallwn ni drefnu mwy o weithgareddau'r flwyddyn nesaf.

Ac ar hynny, hoffwn gloi’r rhifyn yma o’r blog – bydd un arall cyn i mi adael – gyda’r newyddion y bydda i’n dychwelyd i Ddyffryn Camwy gyda Menter Patagonia y flwyddyn nesaf!

viernes, 23 de septiembre de 2011

Awst - Andes, (g)Wylio Morfilod, Simposio, Twmpath

Wel mae mis Medi wedi cyrraedd, a’r gwanwyn a’r droed! Erbyn hyn dwi’n byw ac yn gweithio ym Mhatagonia ers dros chwe mis, a llai na thri mis ar ôl! Ond cyn meddwl ymlaen, dyma ambell hynt a helynt mis Awst...

Simposio Madryn
Yn ystod wythnos gyntaf Awst, roedd llygaid y byd corawl ar Borth Madryn, achos dyna gartref Simposio Corau’r Byd 2011. Dechreuodd y Simposio yn Fienna, Awstria yn 1987, ac eleni oedd y tro cyntaf iddo gael ei gynnal yn Ne America, gyda chorau a chynrychiolwyr o dros chwedeg o wledydd wedi dod i Fadryn ar gyfer wythnos o gyngherddau a gweithdai rhyngwladol. A phwy gynrychiolodd Gymru yn y cyngerdd agoriadol...?

Roedd Hector Ariel Macdonald wedi cyfansoddi darn o waith yn arbennig ar gyfer y noson agoriadol, oedd yn olrhain hanes Patagonia trwy gyfrwng cerddoriaeth Archentaidd – y tango a’r zamba – darn o gerddoriaeth Tehuelche, a threfniant arbennig o’r emyn ‘Pantyfedwen’. Ac ar ôl misoedd o ymarfer ar wahân, daeth aelodau ‘Côr Unedig Chubut’ at ei gilydd i ymarfer ym Madryn – dros ddau gant o gantorion o Borth Madryn, Trelew, Rawson, Esquel, Comodoro, Dolavon, Sarmiento, Trevelin, a’r Gaiman. Byddai’r bws yn gadael Ysgol Gerdd y Gaiman am chwech o’r gloch i gyrraedd Madryn erbyn saith, ac roedd y daith fel bod ar drip ysgol – pawb yn eistedd fesul dau gyda’u bocsys bwyd, ac yn sgwrsio neu’n canu. Os mai yng Nghymru fyddai hyn, byddai’r bocsys bwyd wedi cael eu hagor yn syth bin ar y ffordd draw a dim un briwsionyn ar ôl erbyn cyrraedd pen y daith, gan mai dyna amser swper. Ond mae’r patrwm bwyta’n wahanol yma, felly ar y daith adref fyddai’r bwyd yn dod i’r golwg – am un ar ddeg neu ddeuddeg o’r gloch y nos! Roedd pice’r maen a brechdanau’n cael eu pasio o amgylch y seddi, a fflasgiau o de twym yn cael eu harllwys – i gwpanau Tsieina! Gwych.


A daeth y cyngerdd agoriadol. Roedd Gampfa Ddinesig Porth Madryn yn orlawn – rhwng y côr, y gerddorfa, a’r gynulleidfa doreithiog – a’r nerfau’n hofran o fewn y waliau! Ar ôl i gôr merched o Ganada a cherddorfa o Neuquén ddiddanu’n dorf, daeth ein tro ni i serennu. Gan fod cymaint ohonon ni ar y llwyfan, ro’n i yn teimlo fel sardîns braidd, ond dechreuodd y gerddoriaeth ac ymlaen â’r gân. ‘Pantyfedwen’ oedd y drydedd gân, ac wrth i Billy Hughes ganu unawd, a’r delyn, yna gweddill y gerddorfa, ymuno ag ef... wel, dechreuodd fy llygaid ddyfrio! Troediodd ias i lawr fy nghefn wrth gael fy amgylchynu gan ddau gant o leisiau’n canu ‘Mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf Iesu bob mawrhad i ti’. Roedd dawnswyr ar lawr y neuadd hefyd, yn cyfleu hanes y caneuon – wrth gwrs, y Cymry’n cyrraedd Patagonia oedd byrdwn y gân hon. Doedd dim posib i fi weld y dawnswyr o’r llwyfan , ond wrth i ni ddal yr ‘Amen’ olaf, roedd y Ddraig Goch a baner yr Ariannin yn chwifio’n uchel yn yr awyr. Ar y foment honno, dihangodd deigryn o’n llygaid i!


Ar y Sadwrn canlynol, roedd Côr Cymysg y Gaiman yn cymryd rhan mewn gweithdy o ganu cynulleidfaol yn y Simposio. Felly ar y bws unwaith eto i Fadryn. Roedd rhyw dri chôr arall yn cymryd rhan yn y gweithdy yma, lle’r oedd cyfrol wedi cael ei dosbarthu i fynychwyr y Simposio oedd yn cynnwys y caneuon fyddai’n rhan o’r gweithdai – a’n cân ni oedd ‘Calon Lân’, yn Gymraeg ac yn Sbaeneg. Felly i’r llwyfan â ni i’w chanu, cyn i Marli, ein harweinyddes, esbonio’r cynnwys i’r gynulleidfa, a hwythau’n ymuno â ni i’w chanu drachefn. Afraid dweud fod deigryn arall wedi dianc wrth weld torf o wahanol wledydd – yr Almaen, Awstralia, yr Ariannin, a Brasil – yn gwneud eu gorau glas i ddilyn y geiriau gyda ni...

Morfilod
Wythnos yn ddiweddarach, ro’n i’n ôl ym Madryn – ond hamddena’r tro hwn! Roedd Amanda a Rhian yn ymweld ar y pryd, a chefais i hwyl fawr yn eu cwmni nhw’r wythnos honno. Yn gynnar fore Sadwrn, aethon ni a Nia ar daith i weld y morfilod. Wel, er ei bod hi’n bosib eu gweld nhw o’r traeth ym Madryn pan fo’r llanw’n uchel, yn Piramides, sydd rhyw hanner awr ymhellach, gallwch chi fynd ar gwch i’w canol nhw ar y môr. A dyna wnaethon ni. Cyn camu ar y cwch, roedd yn rhaid cael yr offer pwrpasol, sef siaced bywyd. Ro’n i’n gobeithio’i fod e’n gweithio, achos byddai dim posib nofio gyda’r siaced wedi’i chlymu mor dynn amdanon ni! Rhyw ugain ohonon ni o’dd ar y cwch, ond mae’n debyg ei fod e’n dal 75 o bobl. Roedd hi’n anodd dychmygu bod ar gwch llawn - pan fyddai’r tywysydd yn pwyntio at fan yn y môr lle’r oedd e wedi gweld morfil, byddai pawb yn heidio i’r ochr yna a thynnu’r cwch i lawr. Dwi’n credu fydden ni wedi bod yn nofio gyda’r morfilod petai hynny wedi digwydd ar gwch llawn. Ond diolch byth, doedd dim angen profi gallu’r siaced!

Cyn i ni fynd, dywedodd rhywun wrthyn ni fod y morfilod yn dod at y cwch i ddweud ‘Bore da!’ A wir i chi, ro’n nhw yn llygad eu lle! Roedd rhai ohonyn nhw’n dod mor agos nes mod i bron yn disgwyl iddyn nhw wneud ‘Free Willy’ a llamu dros y cwch! Ar un adeg, nofiodd un o danon ni ac ro’n i’n ofni y byddai’n llamu o’r dŵr gyda ni ar ei drwyn. Mae’n debyg fod rhyw 30 o forfilod o’n cwmpas ni’r bore hwnnw, ac ro’dd hi’n olygfa odidog yn eu gweld nhw’n poeri dŵr, yn nofio, ac yn taflu eu cynffonau i’r awyr. Dwi wrth fy modd gyda siâp eu cynffonau nhw’n plymio i’r môr! Ac eithrio’r ffaith fod Amanda wedi dioddef ychydig o salwch môr, a fod ffôn Nia wedi cwympo i ganol y tonnau, roedd e’n brofiad bythgofiadwy. A chawson ni dystysgrif!

Diwrnod y Gaiman
Roedd y 14eg o Awst yn Ddiwrnod y Gaiman, a chafodd nifer o weithgareddau eu cynnal i ddathlu pen blwydd y pentref yn 137 oed. Cynhaliodd yr Ysgol Feithrin gyngerdd arbennig yn y gimnasio ar gyfer rhieni a chyfeillion, lle'r oedd y plant yn canu, yn adrodd, ac yn dawnsio gwerin. Roedden nhw’n wych! Ar ôl i’r plant orffen, daeth tro’r rhieni i ddangos eu symudiadau ar y llawr dawnsio – mewn twmpath. A phwy oedd yn galw’r twmpath?! Doeddwn i erioed wedi galw twmpath yn fy mywyd, a’r unig dwmpathau i fi fod ynddyn nhw oedd priodas Gwenno a Polu (ac ambell briodas arall), a nosweithiau Cawl a Chân Ysgol Rhydypennau – ro’n i’n gobeithio na fyddai’n rhaid i fi droi at yr ‘Hokey-Cokey’! Diolch byth roedd un o athrawesau’r Ysgol Feithrin wedi rhoi menthyg CD i fi gyda cherddoriaeth a chyfarwyddiau’r dawnsfeydd, felly treuliais i fore’r cyngerdd yn dilyn y cyfarwyddiadau o amgylch y quincho yn fy mhyjamas! Penderfynwyd ar ‘Jac y Do’ a ‘Ffansi’r Ffarmwr’ (efallai bod gyda’r enw lawer i’w wneud gyda’r ail ddewis!), a gan mai’r gyntaf yw’r hawsaf, daeth deg rhiant i ddawnsio honno. Felly ‘Ffansi’r Ffarmwr’ oedd nesaf, a dywedodd un o’r athrawon fod y plant eisiau dawnsio. Gallwch chi ond dychmygu sut olwg oedd arnon ni’n dawnsio gyda rhyw ugain o blant rhwng dwy a deg oed, i ddawns ar gyfer deg person oedd yn cynnwys sêr a phontydd... Ond cawson ni hwyl!


A’r diwrnod canlynol, cynhaliodd y côr de arbennig i ddathlu. Yn hytrach na gweini, y tro hwn fy swyddogaeth i oedd cymdeithasu gyda phobl oedd wedi dod. Mewn geiriau eraill, yfed te a bwyta cacennau! Dim problem. Ond yn ogystal â hynny, roedden ni’n canu. Felly ar ôl gwrando ar ddeuawd rhwng Ffion Bevan oedd yma’n gwirfoddoli (ffidil) a Hector Ariel (piano), ac unawdau – Billy Hughes, Sylvia Baldor, Marcelo Griffiths – daeth tro’r côr merched, dan arweiniad Edith Macdonald. Dyma’r tro cyntaf i fi ganu’n gyhoeddus gyda’r côr merched, ac ar ôl ymladd annwyd a pheswch drwy’r wythnos, ro’n i’n poeni y byddai llais gwrywaidd i’w glywed ymysg lleisiau swynol y merched eraill! Ac ar ôl y côr merched, canodd y côr cymysg ddetholiad o ganeuon – 'Hafan Gobaith', 'Calon Lân', ac 'Mae Ddoe Wedi Mynd'.


Gan fod etholiadau cenedlaethol yn cael eu cynnal ar y 14eg, cafodd yr orymdaith flynyddol drwy’r Gaiman ei chynnal ar yr 21ain. Ond fethais i â mynd, achos ro’n i yn yr Andes...


Yr Andes
Daeth Catrin Petherbridge i ymweld am wythnos. Hwre! Wnaethon ni gant a mil o bethau... mynd i Borth Madryn, gweld tŷ cyntaf y Gaiman, taith o amgylch capeli’r dyffryn, ymweld â’r amgueddfa, cerdded trwy (hanner) twnnel y Gaiman, bwyta cacennau... Buodd Catrin druan hefyd yn helpu gyda phob dosbarth a gweithgaredd! A gwnaethon ni benderfyniad munud olaf i dreulio’r penwythnos yn yr Andes. Felly croesi’r paith ar y bws dros nos, a mynd i Ganolfan Gymraeg Esquel mewn pryd i wylio Cymru v Ariannin - roedd hyn cyn Cwpan y Byd. Brynais i grys rygbi newydd Cymru cyn dod yn arbennig ar gyfer yr 80 munud yma!
Roedd Iwan yn cynnal ‘Noson Cawl a Chwis’ yn y ganolfan y noson honno, felly prynu llysiau a chig cyn bwrw ati i baratoi’r cawl. Ar ôl iddo fod yn ffrwtian, aeth Iwan â ni am daith o amgylch Trevelin – bedd y Malacara (ceffyl arwrol yn hanes y Wladfa), a Cartref Taid (tŷ cyntaf Trevelin), y felin (neu’r velin), Capel Bethel, a Thŷ’r Ysgol lle’r oedd pedwar ohonom ni Gymry’n mwynhau rhannu mate! A’r noson honno cawson ni noson hyfryd o fwyta cawl a chymryd rhan mewn cwis. Roedd y cwestiynau’n anodd, ond dwi’n falch i ddweud mod i ar y tîm buddugol, ac wedi mwynhau lolipop coch fel gwobr!Penderfynon ni fynd i sgïo ar y dydd Sul, felly rhaid oedd trefnu lle a llogi offer y noson cynt. Does gen i ddim byd addas ar gyfer sgïo – roedd gan Iwan got a thrywsus, ac roedd gan Nia a Catrin gotiau ac felly dim ond angen trywsus. Wrth gwrs, doedd dim digon o gotiau yn y siop i fi allu llogi cot a thrywsus – gallwch chi ond dychmygu’r olwg ar fy wyneb i pan ymddangosodd dyn y siop rownd y cornel yn cario rhywbeth alla i ond ei ddisgrifio fel ‘onesie shellsuit’. Pwy a ŵyr pryd wisges i ‘onesie’ na ‘shellsuit’ ddiwethaf, heb sôn am gyfuniad o’r ddau! Ond doedd dim dewis. Felly casglodd y bws ni’n gynnar o’r llety, a bant â ni i La Hoya. Yr unig dro arall i fi sgïo oedd yn Llangrannog c.1996, os gallwch chi alw llithro ar frwshys llawr gwyn yn sgïo. A’r unig beth dwi’n cofio o hynny oedd yr hyfforddwraig yn dweud wrthon ni am wneud siâp mwnci wrth fynd lawr y llethr. Mewn gwirionedd, plygu coesau, pwyso ymlaen, a chodi’r breichiau ychydig oedd hyn – does gen i ddim syniad pam ei fod yn cael ei alw’n ‘mwnci’, oni bai mod i’n hollol anwybodus ynglŷn â gallu unigryw’r anifail i blygu ei goesau a phwyso ymlaen?! Ta waeth, gan nad oedd un ohonon ni wedi sgïo o’r blaen, drefnon ni wers dwy awr i ddechreuwyr. Roedd hyn yn dipyn o sbort, ac ar ôl treulio rhyw awr yn dysgu sut i sgïo’n weddol lwyddiannus (chafodd y mwnci ddim ei grybwyll unwaith), penderfynodd yr athro ein bod ni’n barod i fentro ar y llethr. Yn bersonol, rhan waethaf sgïo yw aros i fynd ar y lifft. Mae’n debyg fod dros ddwy fil o bobl yn La Hoya y diwrnod hwnnw, felly afraid dweud fod y ciw yn hir a phawb yn trio dod o hyd i fwlch ar gyfer ei sgi er mwyn sgwosho heibio. Ond unwaith i chi gydio’n dynn yn y lifft, y gamp nesaf oedd gadael fynd yn llwyddiannus – ges i, a sawl un arall, ambell anffawd yn hynny o beth! Ond dim ond unwaith gwympais i ar fy mhen-ôl. Wedyn slalom lawr y llethr, a’r cyfan yn dechrau eto! Wnes i wirioneddol fwynhau’r sgïo, er gwaetha’r wisg, y ciwio, a’r haul crasboeth - ar ôl cyngor i wisgo haenau, ro’n i’n rhostio dan bump haenen! A’n goron ar y profiad oedd prynu ‘cubanitos’ a’u bwyta ar y bws, a bowlen o gawl twym yn aros amdanon ni yng Nghanolfan Gymraeg yr Andes. Be well?

jueves, 1 de septiembre de 2011

Hwyl y Gwyliau!

Wow. Mae’n anodd credu mod i ym Mhatagonia ers bron i chwe mis erbyn hyn! Gan ddefnyddio’r hen ystrydeb, mae amser wedi hedfan - yn enwedig y deufis diwethaf. Dyma rywfaint o’r hyn nes i fis Gorffennaf...

Cawl a Chân

Gyda gwyliau’r gaeaf ar y gorwel fis Gorffennaf, drefnais i Noson Cawl a Chân – wedi fy ysbrydoli gan y nosweithiau llawn hwyl yn Neuadd Rhydypennau flynyddoedd yn ôl! Felly draw i’r gimnasio i logi’r ‘confiteria’. Diolch byth, ro’dd hi’n rhydd ar y noson dan sylw. ‘Ond bydd rhaid i ti dalu,’ dywedodd un o’r dynion wrtha i yn Sbaeneg. ‘Faint?’ ofynnes i, yn Sbaeneg. Trodd y dyn at ei gyd-weithiwr, a gofyn yr un cwestiwn. ‘Pa fath o noson yw hi?’ gofynnodd yntau i fi. ‘Noson Gymreig, gyda bwyd a dawnsio traddodiadol.’ ‘Wel, os felly, gei di’r ystafell am ddim.’ ‘Beth? Go iawn?!’ ‘Wrth gwrs – fy nghyfenw i yw Hughes a’i gyfenw fe yw Thomas!’ Do’n i ddim yn gallu credu nghlustiau. Er nad oedd un ohonyn nhw’n gallu siarad Cymraeg, roedd ganddyn nhw gymaint o barch tuag at eu cyndeidiau a’r ymdrech sy’n cael ei wneud er budd y gymuned Gymraeg, ro’n nhw’n fwy na pharod i gefnogi’r achos.
A beth well ar noson oer a gaeafol ond bwyta bowlenaid ar ôl bowlenaid o gawl a dawnsio twmpath? A daeth rhyw ddeg ar hugain i’r ‘confiteria’ gyda’u bowlenni, eu llwyau a’u cawsiau yn barod at y wledd! Ac roedd amrywiaeth o gawl yn ffrwtian ar y ffwrn – cawl pwmpen, cawl llysiau, cawl cennin a chawl traddodiadol. Roedd rhai, fel fi, yn ddigon mentrus i gymysgu’r pedwar! Ond cyn mentro dawnsio gyda’n boliau’n llawn, rhannwyd yn dri thîm ar gyfer cwis – roedd y rownd gyntaf, ‘Cawl’, yn canolbwyntio ar gawl (wrth gwrs), a’r ail rownd, ‘Cân’, yn ymwneud â cherddoriaeth o Gymru a’r Ariannin. Llongyfarchiadau i’r tîm buddugol, sef Judith Jones, Ariela Gibbon, Gonzalo Lizama, Nia Griffith a Mavis Griffiths – a chwarae teg iddyn nhw am rannu eu gwobr o ddanteithion gyda phawb arall! Ond roedd pawb ar eu hennill o ddysgu mai yn y 14g yr ymddangos y gair ‘cawl’ yn ysgrifenedig am y tro cyntaf, a bod Frank Sinatra (yn ôl y sôn) yn mynnu bowlen o gawl cyw iâr a reis yn ei ystafell newid cyn perfformio! A daeth ein tro ni i berfformio, wrth i Judith Jones arwain y twmpath. Sôn am sbort, a digon o fara brith i bawb! Roedd hi’n noson braf iawn, ac yn gyfle da i ffarwelio â ffrindiau cyn y gwyliau.

Diwrnod Annibyniaeth – 9 Gorffennaf

Un o ddyddiadau pwysicaf calendr yr Ariannin yw’r 9fed o Orffennaf – Diwrnod Annibyniaeth. Mewn tŷ yn Tucumán (gogledd y wlad) ar y dyddiad yma yn 1816, chwe blynedd ar ôl i’r gwrthryfel ddechrau, cyhoeddwyd fod yr Ariannin yn wlad rydd. Gofynnwyd i mi gyfieithu stori blant am yr hanes i’r Gymraeg, er mwyn ei darllen yn yr Ysgol Feithrin. Ac felly y bu - ‘Y Daith i Tucuman’. Cynhaliodd yr ysgol feithrin gyngerdd i ddathlu, ond roeddwn i’n gweithio yn Nhrelew. Cefais i wybod yn ddiweddarach mai ‘Y Daith i Tucumán’ oedd sail y cyngerdd – darllenwyd y llyfr wrth i’r plant actio’r hanes mewn gwisgoedd arbennig! Ar fore’r 9fed, cynhaliwyd acto yn gimnasio’r Gaiman. Yn ystod rhan gyntaf y seremoni codwyd y faner, canwyd yr anthem, cariodd cynrychiolwyr o’r ysgolion lleol faneri, ac anerchwyd y dorf gydag ychydig o hanes yr annibyniaeth. Yn dilyn hyn, daeth tro’r Ysgol Gerdd i wneud perfformiad ynghlwm wrth y digwyddiad - a chefais i fy ngwahodd i ymuno â nhw, yn fy siwmper ‘Ysgol Gerdd y Gaiman’ newydd! Cariai pob aelod o’r côr ieuenctid blac gydag enwau mawr yn hanes yr Ariannin i’r llwyfan yn eu tro, cyn ffurfio côr i ganu ‘Libertad’. Borges oeddwn i’n ei gario, oedd yn awdur ac yn llenor dylanwadol yn ystod yr unfed ganrif ar hugain. Ar ddiwedd yr acto, yfodd pawb y siocled poeth traddodiadol! Hwn oedd yr acto cyntaf i fi gymryd rhan ynddo, ac yn brofiad a hanner. Gobeithio rhyw ddiwrnod y galla i, a Chymry’r dyfodol, gynnal seremonïau tebyg yng Nghymru.Gwyliau

A daeth y gwyliau! Bron i bedwar mis union ar ôl cyrraedd Patagonia, gadewais hi am bythefnos. A’r lleoliad cyntaf oedd Mendoza - 22 awr i ffwrdd! Gan fod y teithiau mor hir, mae bysiau’r Ariannin bron fel gwestai ar olwynion. Mae’r cadeiriau esmwyth yn sythu’n welyau, mae ’na ddynion yn gweini bwyd a diod arnoch chi, maen nhw’n dangos ffilmiau, ac yn cynnal gêm fach o bingo! Yn Mendoza ro’n ni’n dilyn cwrs carlam Sbaeneg am bum niwrnod. Felly dwy wers dwy awr bob bore, a gweithgareddau opsiynol bob prynhawn i ymarfer ac ymestyn ein gafael ar yr iaith – ‘intercambio’, gwylio ffilm Archentaidd, coginio empanadas, dawnsio, ac asado ar y prynhawn olaf. Ac wrth gwrs, gwaith cartref gyda’r nos...
Cawson ni hefyd gyfle i wylio gêm bêl-droed rhwng Chile a Pheriw yn y Copa America yn Stadiwm Malvinas Argentinas, lle’r oedd y dorf yn un don goch o gefnogwyr Chile. Chile 3 – 0 Periw o’dd y sgôr derfynol, a ffrwydrodd y stadiwm – yn llythrennol, gyda’r holl dân gwyllt! Dwi’n dal i ganu, hymian, neu chwibanu ‘Vamos, vamos Chilenos’ yn ddiarwybod i’n hunan bob hyn a hyn! Ond nid yn ddigon uchel i unrhyw Archentwr sy’n digwydd bod yn agos i nghlywed i... Cyn gadael Mendoza, fuon ni ar daith o amgylch y bodegas (gwinllannoedd) ar gefn beic. Do’n i ddim yn sylweddoli tan rai wythnosau cyn mynd yno fod Mendoza’n enwog am ei gwin, ac mae’r gwinllannoedd yma’n atyniad mawr! Roedd y golygfeydd yn odidog – disgleiriai’r haul yn danbaid ar ein cefnau wrth i ni feicio ar hyd y ffyrdd caregog, ac yn y pellter ro’dd copaon gwynion y mynyddoedd yn y golwg! Ges i amser gwych yn Mendoza, ac os y’ch chi’n darllen hwn, sy’n golygu eich bod chi’n deall Cymraeg, wnewch chi ddim darganfod faint o Sbaeneg ddysgais i...Taith o Mendoza i Iguazu – 37.5 awr! Er mor foethus yw’r bysiau, does dim cawodydd arnyn nhw. Felly’r peth cyntaf wnaethon ni ar ôl cyrraedd ein hostel oedd cael cawod! Roedd ardal Iguazu yn dipyn gwyrddach na’r ardaloedd buon ni iddyn nhw cyn hynny, a chawson ni dipyn o law yn ystod ein harhosiad ’na. Atyniad mawr Iguazu yw’r rhaeadrau sydd ar y ffin rhwng yr Ariannin a Brasil, a dyna pam deithion ni ar fws am ddiwrnod a hanner! Dreulion ni ddiwrnod yn y parc sydd ynghlwm wrth y rhaeadrau ar ochr yr Ariannin, ac ar ôl ciwio am ryw awr y tu allan i’r prif fynedfa aethon ni i weld y rhaeadr cyntaf – ‘Garganta del Diablo’. Mae’n hawdd deall pam iddo gael yr enw yma, sef ‘Llwnc y Diafol’ – mae’n debyg i gafn anferthol a dwfn gyda’r dŵr yn llifo lawr yr ochrau gyda’r fath rym a sŵn , mae’n anhygoel o frawychus! Ac yna, bob hyn a hyn, mae’r dŵr yn cael ei boeri allan o grombil y rhaeadr dros bawb a phopeth, a’r sŵn fel rhywun yn carthu ei lwnc. Aruthrol.

O ran y rhaeadrau eraill, galla i ddim dweud mwy nag ‘anhygoel’. Roedd y golygfeydd yn odidog, a dyw lluniau ddim yn gwneud cyfiawnder â nhw – i’w profi’n llawn rhaid gweld y ‘panorama’ cyfan, teimlo’r dafnau o ddŵr yn goglais eich wyneb, a chlywed rhuo’r tonnau. Aethon ni gam ymhellach, a mynd ar gwch i grombil dau ohonyn nhw. Roeddwn i’n wlyb stêcs at fy nghroen, ond roedd e werth pob diferyn!


Un peth dynnodd fy sylw i: Cawson ni becyn bwyd cynhwysfawr gan yr hostel, ac roedd nifer o deuluoedd wedi dod â picnic gyda nhw. Ond cefais fy synnu gan y ffaith fod sawl teulu yn paratoi eu picnic yn y fan a’r lle! Yn hytrach na pharatoi brechdanau, roedden nhw wedi pacio torth o fara, pecyn o ham, jar o ‘mayonnaise’, caws, pot o fenyn, a chyllyll – ac ro’dd un teulu yn palu mewn i gacen siocled gyfan! Diddorol.

Mae Iguazu yn ardal y ‘Tres Fronteres’ – hynny yw, mae’r ffin rhwng yr Ariannin, Brasil, a Pharaguay yn agos iawn at ei gilydd. Mae hi’n bosib gweld y rhaeadrau o ochr Brasil hefyd, ond yn ôl nifer o bobl, dyw’r golygfeydd o’r ochr yna ddim cystal. Felly treulion ni ein hail ddiwrnod yn croesi’r ffiniau. Mae ’na dipyn o fynd a dod o un wlad i’r llall, ac mae’n eithaf hawdd gan nad oes wir angen stampio’ch pasbort er mwyn gwneud hyn – neidio ar y bws, a bant â chi. Ond roedden ni eisiau stampiau, felly neidio ar y bws, a bant â ni yn y swyddfeydd mewnfudo. Dreulion ni ychydig oriau yn Foz do Iguaçu, Brasil, yn yfed Sprite tipyn mwy lemwnaidd nag yn yr Ariannin, ac yn chwilio am gardiau post yn atgof o’r daith – gredech chi fyth pa mor anodd o’dd hi i ddod o hyd i rai! Gan ein bod ni mor agos i’r Ariannin, roedden nhw’n siarad Sbaeneg, gydag acen Portiwgaleg. Ro’n i’n siomedig iawn fod yr ychydig Bortiwgaleg ddysges i yn ystod fy obsesiwn gyda thîm Brasil adeg Cwpan y Byd Ffrainc 1998 bellach wedi mynd i ebargofiant!
Ar ôl dod o hyd i’r cardiau post, ar y bws i Cuidad del Este yn Paraguay. Wel, sôn am brysurdeb! Roedd y strydoedd yn fôr o bobl yn prynu a gwerthu nwyddau amrywiol, a do’dd y ffaith fod Paraguay yn chwarae yn y Copa America’r noson honno ddim yn lleddfu ar y cyffro. Mae’n debyg fod nifer o siopwyr yn ymweld â’r ddinas hon i brynu nwyddau trydanol, gan eu bod nhw mor rhad. O achos y prysurdeb, benderfynon ni aros yn y bws tan yr orsaf fysiau lle byddwn ni’n gallu sefyll ar dir Paraguay, prynu atgof, a dal y bws nôl. A dyna wnaethon ni, fwy neu lai. I dorri stori hir yn fyr, groeson ni bont o Baraguay i Frasil ar droed, gan deimlo fel ffoaduriaid gyda’n paciau ar ein cefn ac wedi ein hamgylchynu gan fôr o bobl! Antur a hanner, galla i ddweud wrthych chi! Ond gyrhaeddon ni’r Ariannin mewn pryd ar gyfer asado i ddathlu Diwrnod y Ffrindiau. Fwyteais i gymaint o gig, ro’dd fy nant yn brifo am rai diwrnodau...

Ar ôl rhyw 20 awr arall ar y bws, dreulion ni’r diwrnod yn Buenos Aires, cyn dal bws arall drachefn. Ac ugain awr yn ddiweddarach, gyrhaeddais i Gaiman. Am wyliau gwych! Ac mae'n wych bod nôl!

miércoles, 3 de agosto de 2011

Gŵyl y Glaniad

Yr 28ain o Orffennaf yw un o’r dyddiadau pwysicaf ar galendr Patagonia. Ar y dyddiad yma yn 1865 angorodd y Mimosa ym Mhorth Madryn, ac ar ei bwrdd y Cymry cyntaf a ymsefydlodd yma. Mae’r Ariannin yn wlad sy’n ymfalchïo’n fawr iawn yn ei hanes, a dyw cychwyniadau’r Wladfa ddim yn eithriad, gyda phobl sydd heb unrhyw gysylltiadau Cymreig yn ymwybodol iawn o’r hanes yma. Mae nifer o strydoedd Patagonia wedi cael eu henwi yn ’28 de Julio’, a mae ’na hyd yn oed gwmni bysiau’n dwyn yr enw – felly mae’r atgof am y digwyddiad yn fyw iawn yn y cof. Mae’r 28ain o Orffennaf yn ddiwrnod o wyliau i’r dalaith gyfan - Chubut - er mwyn cofio, dathlu, a thalu teyrnged i’r ymsefydlwyr cyntaf. Er ei bod hi’n ddiwrnod o wyliau, roedd digon i’w wneud...

Noswyl Gŵyl y Glaniad cynhaliodd rhieni a chyfeillion Ysgol yr Hendre swper arbennig yn Nhrelew, a’r hyn o’dd y gwneud y swper hyd yn oed yn fwy arbennig oedd mai asado oedd ar y fwydlen! Ro’n i’n edrych mla’n at gladdu nannedd i’r cig ers wythnosau, a ches i ddim o fy siomi. Mae un person yn gweini ar bob bwrdd, gan gynnig plât ar ôl plât o gig ar ben cig i’r bwytawyr – roedd y pwdin gwaed, y selsig, a’r cig oen gawson ni yn fendigedig! Erbyn diwedd y pryd, dim ond at ein cornel ni o’r bwrdd fyddai’r weinyddes yn dod â’r cig, a dwi’n credu i ni gael dau neu dri rownd yn fwy na gweddill y bwrdd... Wrth i’r platiau gael eu clirio, cawson ni ein diddanu gan rai o blant yr Hendre yn canu ac yn dawnsio gwerin. Wedyn daeth ein tro ni i ddawnsio - twmpath i ddechrau, wedyn salsa, ac yna disgo! Ymunodd pawb yn y dawnsfeydd, oedd yn gyfrwng bendigedig o ddod â’r gwahanol ddiwylliannau at ei gilydd, ac roedden ni ar ein traed, yn llythrennol, tan oriau mân y bore.Am 11 o’r gloch ar fore’r 28ain cynhaliwyd acto arbennig mewn ysgol ym Mryn Gwyn, lle’r oedd y neuadd yn orlawn. Dechreuodd y seremoni gyda gwahanol ysgolion, cymdeithasau, a sefydliadau yn cario'r Ddraig Goch a baner yr Ariannin, a chanwyd anthem yr Ariannin cyn cyflwyniad dwyieithog i’r hanes a chefndir y dathlu, cyfarchion wrth wahanol bobl a chymdeithasau – gan gynnwys Cymdeithas Cymru-Ariannin – a chafodd Edith Macdonald ei hanrhydeddu am ei gwaith diflino gyda’r diwylliant Cymreig. Yna cafwyd perfformiad uniaith Gymraeg yn deyrnged i fintai’r Mimosa, a’r cymunedau Cymreig sydd yma o hyd. Darllenais i’r gerdd ‘Y Dathlu’, a ysgrifennwyd gan Irma Hughes adeg canmlwyddiant y Wladfa, gyda gwahanol eitemau rhwng pob pennill – dawnsio gwerin gan yr Ysgol Gerdd, unawd gan Roberto Jones (fersiwn Patagonia o’r emyn ‘Finlandia’), a chôr Ysgol yr Hendre yn canu. Canwyd ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ i gloi’r seremoni, cyn i ni i gyd symud i Gapel Bethel y Gaiman ar gyfer cwrdd diolchgarwch ddwyieithog. Diolch i Gymdeithas Dewi Sant am drefnu bore bendigedig, a’r cyfan yn rhoi gwir wefr i nifer fawr oedd yn bresennol yno, gan fy nghynnwys i.

Am dri o’r gloch brynhawn Gŵyl y Glaniad mae’r gwahanol gapeli Cymreig yn cynnal te Cymreig. Yn anffodus, maen nhw’n cael eu cynnal ar yr un pryd, a gan eu bod nhw ar wasgar dyw hi ddim yn bosib mynd o un i’r llall yn hawdd iawn. Felly benderfynon ni fynd i’r capel lleol, sef Bethel. Cafodd y te yma ei drefnu gan ddisgyblion Ysgol Camwy, ac adeilad yr Hen Gapel yn llawn dop o bobl ac o fwyd! Daethon ni o hyd i seddi wrth fwrdd lle’r oedd gwledd o fara menyn, caws, jamiau, a chacennau o bob lliw a llun yn aros amdanon ni – roedd cwpl o ferched yn dychwelyd bob hyn a hyn gyda phlatiau wedi’u hail-lenwi a thebotau yn llawn te. Bwyta, bwyta, bwyta. Yfed, yfed, yfed. Mae’n debyg mai eisteddiad gweddol gyflym yw’r arfer, ond arhoson ni yna am ddwy awr gyda thri grŵp gwahanol o bobl yn ymuno â ni ac yn gadael yn ystod y cyfnod hwnnw! Fues i’n bwyta fel brenhines, a’n yfed fel gwallgofddyn – dwi’n credu i fi gael pum paned o de yno... Ond cefais siom y diwrnod (a bron â bod siom y pum mis diwethaf) wrth y bwrdd hwnnw - gofynnodd menyw oedd yn eistedd ar fy mhwys i os mai Saeson oedden ni, a phan ddywedais i wrthi mai Cymry ydyn ni, gofynnodd hi a oedden ni’n ymwybodol o hanes y Cymry ym Mhatagonia! Afraid dweud mod i wedi llowcio darn mawr o gacen ar ôl y sgwrs yna.
Wrth i bawb fwynhau eu te yn yr Hen Gapel, roedd Ffion, sy’n gwirfoddoli yma am ychydig wythnosau, yn canu’r ffidil yn y Capel Newydd. Felly aethon ni i wrando arni – roedd hi’n arbennig - cyn ymuno â hi i ganu emynau Cymreig yn Gymraeg ac yn Sbaeneg, ac amryw yn mynd a dod i wrando. Erbyn i ni adael y capel, roedd hi wedi dechrau bwrw glaw! Dwi ddim yn gwybod os oedd gan ein canu ni unrhyw beth i’w wneud gyda hyn... Ac ar ôl prynhawn o loddesta ar gacennau a nofio mewn paneidiau o de, ble nesaf...? Wel i dŷ te, wrth gwrs! Ac ym Mhlas-y-Coed yfais i baned arall o de, a bwyteais i ddarn arall o deisen – ro’n ni yn dathlu, wedi’r cyfan!


Ond nid dyna ddiwedd y dathlu, o bell ffordd! Y prynhawn canlynol, cynhaliodd Ysgol Feithrin y Gaiman ac Ysgol 415 ddathliad arbennig yn y gampfa. Ar ôl ychydig o ganu, rhannodd y plant yn grwpiau gwahanol er mwyn paratoi at y te parti – rhai yn taenu menyn ar fara, eraill yn llenwi crempogau gyda jam llaeth, a fues i’n gwneud crempogau gyda rhai o’r plantos. Cafodd pob un ei dro yn rhoi blawd a siwgr yn y fowlen cyn cymysgu pob peth arall iddi yn eu tro - a dim ond un plentyn gafodd ei ddwylo ar ŵy a chwalu’r plisgyn! Wrth i fi fwrw ati i goginio’r crempog, aeth y plant i chwarae amrywiaeth o gêmau, oedd yn cynnwys dartiau, pysgota, ŵy ar lwy (ond gan ddefnyddio pêl), a bowlio deg. Cefais fy nghyfweld ar gyfer y teledu lleol hefyd ynglŷn â fy argraffiadau i o'r gwahanol ddathliadau - yn Gymraeg, gyda Rebeca White yn cyfieithu i'r Sbaeneg! Yn anffodus, ro’dd yn rhaid i fi adael cyn amser te.


Roeddwn i’n bwriadu mynd i de Gŵyl y Glaniad yn Comodoro ar y dydd Sadwrn, ac yn edrych ymlaen yn fawr ers rhai wythnosau at y dathlu a chwrdd â phobl yn y ddinas. Mae Comodoro yn daith o ryw bedair awr a hanner ar y bws, a dwi heb gael cyfle i ymweld â hi hyd yn hyn – a bydd yn rhaid i fi aros yn hirach, gan fod eira mawr yn ystod yr wythnos wedi cau’r ffordd rhwng Trelew a Comodoro. Siom o’r mwyaf, yn enwedig ar ôl gweld y lluniau. Ond fues i mewn cyngerdd arbennig yng Nghapel Bethesda gyda'r nos, felly do'dd y diwrnod ddim yn gwbl ofer!

Cawson ni ddiwrnodau gwefreiddiol yn dathlu Gŵyl y Glaniad, ac roedd cymaint mwy o bethau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y dalaith – ac ambell ddathliad yng Nghymru. Dwi ddim wedi mynd i fanylder ynglŷn â hanes a datblygiadau’r Wladfa, ond hoffwn i annog pawb i ddarllen amdano achos mae’n hynod o ddiddorol. Dwi wedi sefyll yn y fan y glaniodd y Mimosa ym Mhorth Madryn, y gwynt yn chwythu a’r oerfel yn gafael, ac mae’n anodd dychmygu sut oedd y fintai gyntaf yna’n teimlo wrth gamu ar y lan yng nghanol gaeaf a gweld diffeithwch. Dwi’n edmygu eu natur benderfynol a’r holl waith gyflawnon nhw yn ystod y blynyddoedd cyntaf hynny wrth ddechrau bywydau a chymunedau newydd, ac am ddiogelu’r iaith Gymraeg a’r traddodiadau Cymreig. Ond mae’n bwysig cofio mai dim ond y cychwyn oedd y Mimosa – mae 146 o flynyddoedd wedi bod ers hynny! Mae’r ffaith fod y cymunedau hynny’n dal yn fyw ac yn iach heddiw, fod y Gymraeg yn dal i gael ei siarad, a’r traddodiadau’n cael eu harddel, yn deyrnged i ymdrech a gweledigaeth y cyndeidiau - ac ymdrech diflino eu disgynyddion ar hyd y blynyddoedd, hyd heddiw. Dyma (fwy neu lai) eiriau Maer y Gaiman, Gabriel Restucha, yn yr acto ym Mryn Gwyn: ‘Heddiw ry’n ni’n dathlu y Cymry yn cyrraedd ar y Mimosa, ond ry’n ni’n glanio ym Mhatagonia bob dydd.'

Hir Oes i Gymry Patagonia!