miércoles, 20 de abril de 2011

´Cyri, cyri, cyri...´*

Roedd cyffro wedi bod yn crwydro strydoedd Gaiman a Threlew ers rhai wythnosau, a phawb – wel, efallai fod ‘pawb’ yn gor-ddweud – ond roedd nifer wedi bod yn aros yn eiddgar am yr 16eg o Ebrill. Achos ar galendr Dyffryn Camwy, dyma ddyddiad y Noson Gyri!Hyd y gwn i, dyma’r drydedd Noson Gyri i gael ei chynnal yn y cyffiniau. Ac yn ôl y sïon dwi wedi eu clywed, cynhaliwyd y gyntaf ym Mhatagonia yn dilyn cais am noson o fwyd traddodiadol Gymreig gwahanol! Dyw cyri ddim yn gyffredin yn yr Ariannin a dweud y lleia, sy’n golygu mai prin iawn yw’r bobl sy wedi clywed amdano hyd yn oed. Felly roedd rhai wedi bod yn aros am y noson hon yn hirach na’r gweddill, roedd rhai dal yn ansicr ynglŷn â’r hyn oedd ‘cyri’, ac eraill wedi eu drysu rhywfaint gan y treiglad meddal. Gobeithio nad oedd unrhyw un yn siomedig pan sylweddolon nhw na fydden ni’n mynd am dro yn y car!A thalodd y canfasio - papuro llefydd gyda phosteri, anfon e-byst a negeseuon testun, hysbysebu ar y radio ac yn y papur lleol - ar ei ganfed. Roedd ‘Plas-y-Coed’ yn llawn hyd yr ymylon, gyda rhyw 60 o blant ac oedolion wedi dod i flasu’r bwyd. A ’na chi arlwy oedd wedi cael ei baratoi ar eu cyfer nhw – cyri cig eidion, cyri cyw iâr, cyri llysieuol, cyri tatws, salad, bara bach Indiaidd, a llond y lle o reis. Yn dilyn y bwrlwm, syrthiodd tawelwch bodlon dros Blas-y-Coed wrth i bawb gladdu eu ffyrc yn y cyri ac yna yn eu cegau. A bois bach, o’n nhw’n ffein. Ro´dd cymaint o fynd ar y bwyd, nes o’dd yn rhaid i fi adael yn slei bach drwy ddrws y cefn a rhedeg i’r siop agosaf i brynu 1kg ychwanegol o reis!
Ar ôl i ni glirio’n platiau a’r byrddau a dechrau ar y pwdin, rhannodd pob bwrdd yn dîmau o bedwar ar gyfer y cwis bwyd! Diolch i Esyllt Roberts am ddarparu’r cwestiynau - a’r atebion. Roedd y natur gystadleuol wedi cydio’n dynn ym mhawb wrth i fi (Cymraeg) ac Ana (Sbaeneg) ofyn y deg cwestiwn ar hugain, ac ymgynghori dwys yn siffrwd drwy’r ystafell. Bwrdd Judith Jones, Tegai Roberts, Angélica Evans a Graciela Colasante oedd yn fuddugol – llongyfarchiadau! Beth bynnag am y canlyniad, ma pawb nawr yn gwybod mai ‘catwad’ yw’r gair Cymraeg am ‘chutney’, fod coes ôl llo o faint cyffredin yn pwyso tua 40kg, a bod 38 calori mewn 50g o yerba maté. Ac ystyried faint o maté mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei yfed, ges i’r argraff nad o´dd unrhyw un yn rhyw hapus iawn o wybod y ffaith fach ’na...

Gwestai gwadd y noson oedd gitâr Billy Hughes. A daeth y noson i’w therfyn yn ystod oriau mân y bore i sain y clasuron – ‘Calon Lân’, ‘Milgi Milgi’, ‘Oes gafr eto?’, ‘Lawr ar lan y môr’, a chaneuon Archentaidd. Gwych!
Ro´dd hi´n noson wych, a diolch o galon i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson.

Yn llawn cywilydd, ma´n rhaid i fi gyfaddef i fi ga´l rhagor o gyri i ginio´r diwrnod wedyn! Ro´dd priodas wedi bod yn un o eglwysi Gaiman, a reis sych dros y llawr tu fas - dechreuodd fy stumog droi wrth ei weld. Dwi ddim eisiau gweld reis am sbel fach ´to...*i dôn ´Gyrru, Gyrru, Gyrru´ Gruff Rhys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario