jueves, 7 de abril de 2011

Un poco mas...

Wel, yma *ychydig bach mwy o weithgarwch:

Dwi wedi bod yn ymweld â dosbarthiadau Cymraeg er mwyn cwrdd â phobl, sôn am fy ngwaith, a cha’l gwell syniad o’r system dysgu Cymraeg sy ’ma. WLPAN wedi’i addasu ar gyfer y Wladfa yw’r cwrs, a’r dosbarthiadau mwyaf diddorol o’dd y dechreuwyr pur, gan fod y Gymraeg mor newydd a gwahanol iddyn nhw. Fues i’n ddisgybl mewn un wers, yn gofyn ac yn ateb cwestiynau gyda’r lleill (‘Pwy wyt ti?’ ‘Lois ydw i.’), yn canu ‘Lois ydw i, Lois ydw i, Lois, Lois, Lois, Lois, Lois ydw i’, ac yn rhifo i ddeg! ‘Problem?’ ‘Dim problem o gwbl!’ Dwi ddim yn siŵr o resymau pawb dros fynychu’r gwersi, ond ro’n nhw’n frwd iawn ac yn cael mwynhad o ddysgu. Bydda i’n dechrau cynnal cwrs Cymraeg i Rieni’r prynhawn ’ma, a bydd rhai ohonyn nhw heb air o Gymraeg – her a hanner. Bydd y gân ‘Lois ydw i’ yn rhan o’r wers!


Aeth un o athrawesau Cymraeg Ysgol Camwy i wylio U2 yn Buenos Aires, felly gofynnodd Luned Gonzalez i fi ei chynorthwyo i ddysgu’r chweched. Ges i nhywys o amgylch yr ysgol cyn y wers ddydd Mawrth, a gweld cwpl o lyfrau Dad yn y llyfrgell! Ro’dd Luned (a fi) wrth ei bodd. Dreuliodd hi chwarter awr gynta’r wers yn fy nghyflwyno i, Dad a’i lyfrau - er nag o’dd hi wedi eu darllen nhw! Wedyn ddysgon ni sut i ofyn a rhoi cyfarwyddiadau gyda’r gerdd – ‘Trowch i’r chwith a trowch i’r dde, Syth ymlaen i ganol y dre.’ A ddydd Gwener ddangoson ni ‘Separado’ – cymeradwyo, chiwbannu a gweiddi pan dda’th Gaiman ar y sgrin!

Dwi wedi ymweld â Chymdeithas Dewi Sant yn Nhrelew. Ma ’na neuadd fawr i gynnal gweithgareddau, a’r dderbynfa’n rhyw fath o amgueddfa fach gyda lluniau, mapiau, celfi a llyfr gwesteion. Dwi’n hoffi edrych trwy’r llyfrau gwesteion ’ma rhag ofn i fi weld enw rhywun dwi’n ei nabod... JACPOT! Fy nghyn-ddarlithwyr Bill Jones, Colin Williams, ac E. Wyn James (Wncwl Wyn)! A chyn i fi adael, ges i ganiatâd i roi poster ‘Sgwrs Dros Baned’ yn y ffenest – ma hwn yn dechrau wthnos ’ma, felly gobeithio bod y poster wedi neud ei job yn iawn…Dychwelais i’r neuadd drannoeth i ymarfer dawnsio gwerin. Do’dd e ddim yn dechre tan 21.00, ac ar ôl trafod manylion Eisteddfod Trevelin a gwylio dvd o ddawns y Ceiliog, dim ond rhyw 10 munud o ddawnsio nes i cyn dal bws 22.00 nôl i Gaiman – a’th yr ymarfer mla’n tan 23.00! Fydda i methu mynd rhagor, gan y bydda i’n beirniadu un o’r cystadleuaethau dawnsio gwerin yn y steddfod! Cawl a Chân Ysgol Rhydypennau yw’r unig brofiad sy ’da fi o ddawnsio gwerin, a dim ond yr ‘hokey cokey’ a’r ‘promenâd’ wi’n cofio!

Gwnaeth un o’r dosbarthiadau ôl-feithrin gardiau Sul y Mamau. Dyw’r diwrnod mawr ddim yn digwydd yn yr Ariannin am rai misoedd eto, felly ro’dd y plant wedi drysu braidd! Ond chwarae teg, nethon nhw ymdrech arbennig ar gyfer Mam - heb gwyno eu bod nhw’n colli amser chwarae ar yr iard.


Dwi wedi dechrau Clwb Chwarae yn Nolavon, sy’n bentref ryw 25 munud o Gaiman. Daeth 10 plentyn o’dd yn amrywio o ran eu hoedran a’u gafael ar y Gymraeg, felly ro’dd trio chwarae gêmau addas i bawb yn anodd. Ond ddethon ni drwyddi, diolch i Nivia! Ro’dd ‘Mae’r ffermwr eisiau gwraig...’ yn llwyddiant ysgubol – ond ro’dd y bachgen wirfoddolodd mor frwd i fod yn ffermwr yn difaru unwaith iddo fe sylweddoli y byddai’n rhaid iddo fe ddewis gwraig!


Yn ail gyfarfod ‘Clwb’ Gaiman ddaeth pawb â thri pheth sy’n bwysig iddyn nhw, er mwyn i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well. Ro’n nhw’n amrywio o sbatiwla, ffon hoci, cactws, jam llaeth, clustog, ffôn, cerddoriaeth a bagiau te. Fi aeth â’r bagiau te – yr holl ffordd o Gymru! Ac yn arbennig at y noson, goginiais i ‘brownies’ jam llaeth. Oh my!


Brynhawn Sul (ma 18.00 yn ca’l ei ystyried yn brynhawn), ro’dd Cwrdd Diolchgarwch Capel Bethel Gaiman. Fues i’n trefnu’r cwrdd ac yn traddodi’r neges. Profiad rhyfedd o’dd cynnal Cwrdd Diolchgarwch gyda’r haul yn tywynnu’n gynnes tu fas, a llysiau fel aubergines ac avocados ymysg y rhoddion! Ro’dd hi’n fendigedig canu emynau Cymraeg, a gwrando ar rai yn darllen o’r Beibl ac eraill yn canu unawdau a deuawdau.

A phan gyrhaeddais i adre’n hwyrach, ro’dd ’na focs o’r rhoddion yn aros amdana i – amlwg mod i’n ymddangos yn anghenus!

No hay comentarios:

Publicar un comentario