lunes, 4 de abril de 2011

Y Ffair Amaethyddol

Ma un o benwythnosau pwysicaf calendr Gaiman newydd fod - y Ffair Amaethyddol. Yr unig ffordd o’i disgrifio yw rhywle rhwng Sioe Rhydypennau a’r Sioe Frenhinol! Ro’dd rhai stondinau mewn sgubor ac ambell un yn y maes parcio, ond y gimnasio (canolfan hamdden) o’dd y canolbwynt – arddangosfeydd o lysiau a ffrwythau, ac amryw stondinau bwyd, cynnyrch cartref a chrefftau.Gyrhaeddais i a Mavis (yr athrawes o Gymru) yn eithaf ling-di-long, yr un pryd â’r camerâu teledu a’r ffotograffwyr. Do’n nhw ddim ’na ar ein cyfer ni, ond yn dilyn criw o ddynion mewn siwts – dim syniad pwy o’n nhw, heblaw Gabro y maer. Buon ni’n crwydro rhwng y dynion ’ma gan feindio’n busnes, a fwres i un gyda ’mag mewn camgymeriad! Ro’dd y wasg yn dangos diddordeb mawr mewn un dyn yn benodol, a phan welon ni’r siwtiau’n sefyll ar lwyfan y gimnasio sylweddolon ni mai Das Neves o’dd e – ‘gobernador’ Chubut!


Ro’dd y neuadd yn llawn, a rhes o bobl ifanc yn cario baneri’r Ariannin – a chynrychiolwyr o’r Ysgol Feithrin yn cario’r ddraig goch! Canwyd anthem yr Ariannin (http://www.youtube.com/watch?v=zadBBHR7PGo&feature=related) gydag angerdd, cyn i rai o’r dynion mewn siwts annerch y dorf yn eu tro.

Cafodd Tegai Roberts ei hanrhydeddu gyda bwnshyn mawr o flodau am ei chyfraniad i’r gymuned dros y blynyddoedd, a chan fod 2 Ebrill yn nodi Diwrnod y Malvinas, cafodd dynion fu’n ymladd yn y rhyfel eu hanrhydeddu hefyd. A daeth y seremoni agoriadol i ben gyda chanu rhyw fath o anthem i’r Malvinas, wrth i’r bobl ifanc orymdeithio o’r gimnasio gyda’u baneri. Wedyn crwydro, sgwrsio a blasu rhywfaint o’r cynnyrch – caws dafad, a theisen ddu! Yr unig anifeiliaid welais i o’dd cwpl o ieir a chwningod mewn cewyll wrth y fynedfa, a phedair corlan fach ben pella’r maes parcio i gadw dwy afr, pedair dafad, a llo! Siom.


Brynhawn Sadwrn cynhaliodd y côr de Cymreig i godi arian, ac estynnais i a fy mrownies help llaw! Ro’dd hi fel ffatri taenu menyn ar fara a thorri cacennau. A bois bach, sôn am gacennau! Teisennau hufen, tartenni afal, cacen eirin gwlannog, cacen gnau, cacennau jam llaeth, teisen foron, cacennau siocled, pice’r maen, sbwngs, sgons, teisennau du... a brownies! Ro’n i’n dechrau difaru cynnig helpu, ond ges i ddau fwrdd i weini arnyn nhw – dosbarthu’r bara menyn a’r cacennau, a sicrhau fod y te yn llifo.A phrynhawn Sul gynorthwyais i stondin yr Ysgol Feithrin. Un pot jam ga’th ei werthu yn ystod yr awr a hanner o’n i ’na – ro’dd hi’n adeg ciesta! Gofynnodd hen gwpl am ‘pan gales’ (bara Cymreig), ond gwrthodon nhw’r dorth wen o’dd ’da ni gan fynnu fod bara Cymreig yn cynnwys rhyw ffrwyth sy’n tyfu yn Chile, a chwyno nag o’dd unrhyw un yn ei werthu. Dwi’n credu eu bod nhw’n amau’r ffaith mod i’n Gymraes gan nag o’n i wedi clywed am y ‘pan gales’ ’ma!

Ro’dd ’na sioe tango yn y nos i gloi’r ffair, ond fethais i â mynd iddi, yn anffodus. Rhywbeth sy ar goll o Sioe Rhydypennau a Sioe Llanelwedd, weden i!

No hay comentarios:

Publicar un comentario